Ψυχολογική Αξιολόγηση & Εκτίμηση

Η ψυχολογική αξιολόγηση, σε πρώτο στάδιο, έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη κατανόηση και διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των ικανοτήτων των παιδιών/εφήβων, με τη χρήση σταθμισμένων και αξιόπιστων εργαλείων διάγνωσης. Σε δεύτερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει ως στόχο τη δημιουργία της καταλληλότερης εξατομικευμένης παρέμβασης.